Mitkä ovat markkinointipäällikön tehtävät ja rooli pk-yrityksessä?

Mitkä ovat markkinointipäällikön tehtävät ja rooli pk-yrityksessä?

Riikka Autio

5.8.2019

Liikevaihdon ja tuloksen kasvattamisen tärkein väline on tavoitteellinen myynti ja markkinointiviestintä. Tavoitteellisuus tarkoittaa johtamista päämäärän ja suunnitelman pohjalta. Johtamisen voi organisoida sisäisesti tai ulkoistaen, mutta pääasia on, että tekeminen etenee määrätietoisesti. Pk-yrityksissä markkinointiviestintää johtaa usein markkinointipäällikkö, jonka ansiosta viestintä on muun ohella tehtävien lyhytjänteisten toimenpiteiden sijaan määrätietoista tuloksellista toimintaa.

Tutkimusten, julkisen keskustelun ja pk-yrityksistä saamani kokemuksen pohjalta tuon esiin kolme pääteesiä, jotka yritysjohdon olisi hyvä muistaa markkinointiin ja markkinointiviestintään liittyen:

  1. Merkittävien tulosten aikaansaamiseksi valtaosassa yrityksistä pitäisi tehdä paljon nykyistä enemmän strategista markkinointia ja tavoitteellista operatiivista markkinointiviestintää.
  2. Tavoitteellinen markkinointiviestintä edellyttää määrätietoista pitkän ja lyhyen aikavälin suunnittelua ja johtamista.
  3. Ulkoistamalla markkinointipäällikön tehtävän määrätietoisuus on saavutettavissa myös yrityksissä, jotka eivät syystä tai toisesta halua palkata kokoaikaista asiantuntijaa.

Tässä kohtaa on aiheellista piirtää karkea kuva siitä, mitä markkinointipäällikön rooliin ja tehtäviin kuuluu. Seuraavat kuvaukset perustuvat omaan kokemukseeni ja pintapuoliseen mediakatsaukseen.

Viuleva Blogi Markkinointipäällikön Rooli Ja Tehtävät
Markkinointipäällikkö vastaa suuryrityksissä usein koko markkinointimixistä. Pk-puolella vastuualueena on monesti markkinointiviestintä eli oikeampi nimike olisi viestintäpäällikkö. Markkinointi on aina sidoksissa muuhun liiketoimintaan ja siksi sitä on välttämätöntä johtaa osana kokonaisuutta. Pk-yrityksissä kaikki isot hankkeet sivuavat markkinointia ja varsinkin viestintää. Markkinointipäällikkö vastaa suuryrityksissä usein koko markkinointimixistä. Pk-puolella vastuualueena on monesti markkinointiviestintä eli oikeampi nimike olisi viestintäpäällikkö. Markkinointi on aina sidoksissa muuhun liiketoimintaan ja siksi sitä on välttämätöntä johtaa osana kokonaisuutta.

Markkinointipäällikkö vastaa suuryrityksissä markkinointimixistä ja pk-puolella viestinnästä

The CMO Survey 2019 -tutkimuksen mukaan 37,9 prosenttia markkinointijohtajista piti kasvun synnyttämistä tärkeimpänä haasteenaan. Markkinoinnin perimmäinen tarkoitus on luoda kestävää kannattavuutta ja kasvua, tuottoa omistajien panokselle sekä edellytykset yritystoiminnan kestävälle kehittämiselle. Kestävän kehityksen ja kasvun pitäisi olla myös kaupallisen yrityksen markkinointipäällikön kiintopiste.

Markkinointifunktion ja markkinointipäällikön roolit ovat moninaiset ja tehtäväkentät vaihtelevat organisaatiosta toiseen. Pohjoismaisen Chief Marketing Officer 2017 -kyselytutkimuksen mukaan suomalaisista markkinointijohtajista (CMO) 39 prosenttia kuuluu kansalliseen johtoryhmään ja 37 prosenttia raportoi vähintään viikoittain toimitusjohtajalle.

Pk-yrityksessä, jossa ei ole markkinointiin nimettyä johtajaa, markkinointipäällikkö voi vastata markkinoinnista kokonaisuudessaan, kuulua johtoryhmään ja raportoida toimitusjohtajalle. Tällöin painopiste on todennäköisesti strategisessa markkinoinnissa, ja tehtävässä vaaditaan vahvaa liiketoimintaosaamista sekä kriittisten menestystekijöiden ymmärtämistä. Strategisen markkinoinnin tavoitteena on tunnistaa markkinoilta piilevää potentiaalia ja virittää yrityksen kilpailukeinot vastaamaan kysyntään kannattavasti. Strateginen johtaminen koskee koko markkinointimixiä. Asiakastarina kertoo, miten strateginen markkinointi ja käytännön markkinointiviestintä yhdistyvät Viulevan Päällikön työssä.

Pk-sektorilla markkinointipäällikön vastuualueena on useimmiten nimenomaan markkinointiviestintä. Markkinointipäällikkö – tai oikeammin markkinointiviestintäpäällikkö – johtaa eli suunnittelee, budjetoi, aikatauluttaa, resursoi ja seuraa mainontaa, myynninedistämistä sekä sidosryhmävaikuttamista yhteistyössä yrityksen ja myynnin johdon kanssa.

 

Pk-yrityksessä markkinointipäällikön työtä ovat sisäinen ja ulkoinen viestintä

Kasvun mahdollisuuksien tunnistamiseksi tarvitaan markkinatuntemusta, jota syntyy tutkimalla markkinoita ja haistelemalla tulevaisuuden muutosten ensimerkkejä. Markkinatiedon kerääminen ja jalostaminen sekä asiakastyytyväisyyden ja suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen ovat keskeinen osa markkinoinnin työsarkaa pk-sektorilla. Markkinointipäällikön vastuulla on organisoida datan kerääminen ja työstäminen liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin.

Halutun tavoitteen saavuttaminen edellyttää kohderyhmän ajatteluun vaikuttamista. Työkaluna on pitkäjänteinen markkinointiviestintä pitkän ja lyhyen aikavälin vaikuttamiskeinoineen. Niiden johtaminen on markkinointipäällikön keskeistä työsarkaa.

Markkinointi on aina sidoksissa muuhun liiketoimintaan ja sen toimintoihin ja siksi sitä on välttämätöntä suunnitella ja toteuttaa osana kokonaisuutta. Tähän liittyen on tärkeää, että viestintää johtava markkinointipäällikkö on alusta alkaen mukana hankkeissa suunniteltaessa yrityksen prosesseja sekä kehitettäessä uusia tuotteita ja palveluita.

Pk-yrityksissä kaikki isot projektit osastosta ja toiminnosta riippumatta sivuavat markkinointia ja varsinkin sen osa-aluetta viestintää. Hyvä esimerkki on uutuustuotteen lanseeraus ilmanvaihtoalalla, johon voi tutustua Viulevan referenssin kautta. Projektin edetessä tuotekehitysideasta tuotannon ja logistiikan kautta jälleenmyyjien hyllyihin ja loppukäyttäjien ostoslistoille markkinointi tekee yhteistyötä monien sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Markkinointiviestinnän ohella markkinointipäällikön tehtävänkenttää on organisaatioviestintä. Viestinnän asiantuntijana markkinointipäälliköllä on mahdollisuudet ja taito parantaa koko organisaation hyvinvointia. Kommunikaatio on keskeinen keino muun muassa arvotyöskentelyssä, ajattelutapojen ja ilmapiirin muutoksissa sekä työntekijäkokemuksen parantamisessa.

Luonnollisesti markkinointipäällikkö myös istuu yhdessä ”organisaatiolaatikossa” ja on siten alainen, esimies ja kollega, mihin liittyen päälliköltä edellytetään moninaisia viestintätaitoja ja -toimenpiteitä.

 
  

#viuleva #markkinointipäällikkö #rooli #tehtäväkenttä #työnkuva #vastuualue #pk #pkyritys #markkinointiviestintäpäällikkö #markkinoinninjohtaminen #viestinnänjohtaminen

 

Viuleva Päällikkö Riikka Autio on strategisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija. Pitkä työura kansainvälisten pk-yritysten markkinoinnissa ja vientikaupassa ovat luoneet kokemuspohjan, jonka ansiosta hän pystyy tarkastelemaan ja kehittämään liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti ja strategisesti. Samaan aikaan hän vaikuttaa viestinnän avulla kattavasti sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin. Viuleva Päällikkö on asiantunteva markkinointi- ja viestintäkumppaninne. #viulevapäällikkö

Voimmeko auttaa?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: