Tulkki vahvistaa neuvotteluasemaa liike-elämässä

Tulkki vahvistaa neuvotteluasemaa liike-elämässä

Riikka Autio

4.12.2019

Tulkki murtaa kielimuurin monikielisissä viestintätilanteissa. Tulkki tulkkaa ja hänen toimintansa on tulkkausta. Tietyissä tilanteissa tulkki voi myös tulkita eli sekoittaa kohdekieliseen viestiin omaa tulkintaansa.

Asioimis- ja oikeustulkin tulee ehdottomasti pitäytyä vain kuulemansa tulkkauksessa. Sen sijaan liike-elämässä tulkkauspalvelun tilaajalla on kotikenttäetu: tulkki toimii viestinvälittäjänä puolustaen samalla edustamansa osapuolen intressejä.

Tulkkausmenetelmä riippuu tulkkaustilanteesta

Tulkkauksen päämenetelmät ovat simultaani- eli samanaikaistulkkaus ja konsekutiivi- eli peräkkäistulkkaus. Simultaanitulkki kääntää puhetta puhujan kielestä vastaanottajan kielelle puhujan puheen tahdissa. Konsekutiivitulkki puhuu tulkattavan taukojen aikana.

Monikielisissä tilanteissa tulkkaus voi tapahtua myös välikielen kautta, jolloin menetelmänä on reletulkkaus. Kuiskaustulkkaus, jossa tulkki kuiskaa viestinsä kuulijoiden vieressä, on yleinen menetelmä poliitikkojen kahdenkeskisissä tapaamisissa tai liike-elämässä.

Tulkkaus voidaan jaotella myös käyttötilanteiden mukaan: Konferenssitulkkaus tapahtuu konsekutiivisesti tai simultaanisesti kansainvälisissä tapahtumissa. Neuvottelutulkkaus on liike-elämän tilanteissa tehtävää, yleensä konsekutiivista tai kuiskaustulkkausta. Asioimistulkkauksessa tulkki välittää viestiä viranomaisen ja asiakkaan välillä, kun taas oikeustulkkauksessa tulkattavina ovat oikeudenkäynnin osapuolet.

Kokeile yhden kielen simultaanitulkkausta kotona ja ylläty!

Simultaanitulkkaus on erittäin vaativaa. Siinä tulkin pitää pystyä puhumaan edellistä viestiä toisella kielellä samaan aikaan, kun hän jo ottaa vastaan uutta viestiä toisella kielellä. Samanaikaistulkkaus edellyttää tulkilta äärimmäistä keskittymistä, sillä tahdista putoaminen haittaa väistämättä viestin välittymistä.

Opiskellessani venäjän kielen kääntämistä ja tulkkausta Tampereen yliopistossa harjoittelimme myös simultaanitulkkausta. Tilannetta simuloitiin istumalla oikeassa äänieristetyssä tulkkauskopissa kuulokkeet korvilla. Aluksi käytössä ei ollut kieliparia, vaan sekä kuunneltava että puhuttava kieli oli suomi. Tehtävä tuntui lähes mahdottomalta, vaikka pikamuistiinpanotekniikoitakin oli harjoiteltu.

Jos yhtään epäilet simultaanitulkkauksen vaikeutta, suosittelen testaamaan sitä turvallisesti kotona: kuuntele toisen henkilön puhetta ja sano sama sisältö samaan aikaan samalla kiellellä. Menee hyvin helposti puuroksi, vai mitä?

Neuvottelutulkki voi pelastaa tilanteen

Venäjän kielen tulkkina työskennellessäni olen törmännyt monesti kysymykseen, saako tulkki tulkita tai olla puolueellinen. Kokemukseni ulottuvat asioimistulkkaukseen poliisin ja asiakkaan välillä, konferenssitulkkaukseen kansainvälisissä tapahtumissa ja neuvottelutulkkaukseen monenlaisissa liike-elämän tilanteissa.

Asioimistulkkauksessa viranomaisen ja asiakkaan välillä tulkki tulkkaa mahdollisimman tarkasti osapuolten puheen. Tulkilla ei ole oikeutta tulkintaan eikä päätelmien tekoon.

Liike-elämässä neuvottelutulkkaus voidaan järjestää ostopalveluna tai tulkkina voi toimia neuvotteluosapuolen oma työntekijä. Näissä tapauksissa tulkki edustaa ”isäntäänsä” ja on perusteltua, että hän ottaa tämän edun huomioon. Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat!

Kielitaidon ohella tulkilla on yleensä myös kohdekulttuurin tuntemus. Tulkki voi olla tämän ansiosta kullanarvoinen hankalissa tilanteissa. Hän voi esimerkiksi jättää kokonaan tulkkaamatta tai tulkita sovinnaisesti edustamansa osapuolen harkitsemattoman viestin, joka suoraan käännettynä loukkaisi vastapuolta tai rikkoisi vastapuolen kulttuurin sovinnaisuuksia.

Tulkilla on yleensä myös kohdekulttuurin tuntemus.

Jos tulkin ja tilaajan yhteistyö on jatkunut pitkään ja tulkilla on sen pohjalta laaja tietämys neuvottelujen aiheesta, tulkki voi tukea edustamansa osapuolen neuvotteluasemaa. Hän voi kertoa edustamalleen osapuolelle havaitsemistaan seikoista, joilla voi olla vaikutusta neuvotteluasemaan ja -tulokseen.

Siinä missä markkinointimateriaalien kääntäminen asiakkaiden kielille viestii arvostusta asiakkaita kohtaan, myös isäntä voi osoittaa kunnioitusta vastapuolelle kutsumalla tulkin avuksi ulkomaisen delegaation liikevierailulle. Tulkin käyttö neuvotteluissa antaa myös lisää peliminuutteja, kun osapuolet voivat hioa seuraavia siirtojaan tulkin puheenvuorojen aikana.

Kokenut ja luotettava tulkki on kullanarvoinen

Tulkin käytöstä on liike-elämässä monia hyötyjä. Hyvä tulkki on kokenut ja luotettava, ammatti- ja kielitaitoinen asiantuntija, joka murtaa osapuolten välisen kielimuurin. Hän tekee sen tarpeen ja sovitun mukaan joko näkymättömän neutraalisti tai edustamansa osapuolen edun mukaisesti.

Näkemykseni mukaan liike-elämässä neuvottelutulkki puolustaa edustamansa osapuolen intressiä. Tulkin puolueellisuutta ja intressejä epäilevien kommenteista päätelleen tämä ei kuitenkaan ole totuus joka tilanteessa. Epäselvyyksien ja ikävien tilanteiden välttämiseksi on järkevintä sopia tulkin kanssa etukäteen muun muassa siitä, missä tilanteissa ja minkä verran tulkki voi muokata itse viestien sisältöä.

Viulevan Riikka Aution kirjoittama artikkeli on julkaistu alun perin Vaasa Insider -portaalissa 4.12.2019.

Voimmeko auttaa?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: