Arvot ja yrityskulttuuri

ARVOT JA YRITYSKULTTUURI

Menestyvällä yrityksellä on aina vahvat perusarvot ja niihin pohjautuva ylivoimainen yrityskulttuuri. Arvot kirvoittavat suuria tunteita ja tahtotiloja, ja yhteisössä niistä kehittyy sisäsyntyisesti kasvava inhimillinen supervoima. Se tekee arvoista verrattoman johtamisen välineen ja yrityskulttuurin rakentamisen perustan. Me lataamme yrityksiin supervoimia vahvistamalla arvopohjaista yrityskulttuuria markkinoinnin ja viestinnän keinoin.

Palvelut

Arvopaja

Arvopajat ovat koko työyhteisön tai sitä kattavasti edustavan ryhmän yhteisiä työpajoja, joissa tunnistetaan ydinarvot ja tehdään niistä organisaation menestyksen moottori.

Arvopajoissa osallistujat tunnistavat omat ja asiakkaiden arvot sekä määrittelevät niiden pohjalta yrityksen perusarvot. Lisäksi on tärkeää tunnistaa ja sopia, miten arvot ilmenevät jokapäiväisessä toiminnassa ja miten niiden toteutumista kehitetään.

Arvopajoista on monia hyötyjä: Yksilö ja työyhteisö tuntevat motivaation syntymekanismit, arvojen mukaan ohjautumisen hyödyt sekä arvot ja tavat, joiden mukaan yrityksessä toimitaan ja kehitetään toimintaa. Yritysjohto saa uuden inhimillisen johtamisen työkalun. 

Arvopajojen tuloksena yritys saa voimakkaan välineen yrityskulttuurin kehittämiseen ja onnistumisten motivoimiseen. Organisaatio saa avaimet supervoimiin ja sen suorituskyky paranee.

Arvopajojen aiheita:

 • Mitä perusarvot ovat?
 • Miten perusarvot vaikuttavat menestykseen?
 • Mitkä ovat yksilöiden ja yrityksen arvot?
 • Miten perusarvot näkyvät toiminnassa?
 • Miten perusarvot jalkautetaan?
 • Miten perusarvoja hyödynnetään itseohjautuvuuteen ja motivoimiseen?

Tapa toimia

Organisaation vahvuus riippuu sen ainutlaatuisesta tavasta toimia — suorittaa, viestiä, vastuuttaa, luottaa, innostaa, motivoida, kannustaa, palkita jne. Tapa toimia pohjautuu yrityksen perusarvoihin.

Tapa toimia on sanallinen ja kuvallinen esitys yrityksen ainutlaatuisesta arvopohjaisesta toimintatavasta, joka näkyy ulospäin organisaation asenteina ja suorituskykynä.

Tapa toimia -palvelun tuloksena yritys saa käyttöönsä ”julistuksen” yrityksen tavasta toimia. Sen paikka on mm. yrityksen kotisivuilla, näkyvänä elementtinä yrityksen tiloissa sekä sisältönä yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.

Arvoviestintä

Arvoviestintä on arvojen olemuksen ja lisäarvon sanoittamista, kuvittamista ja havainnollistamista sisäisen ja ulkoisen viestinnän avulla. 

Arvoviestinnän hyödyt kattavat niin organisaation työntekijät kuin ulkoiset sidosryhmät: Arvoviestintä motivoi ja innostaa organisaatiota tuomalla perusarvot osaksi jokaisen työntekijän toimintaa. Se myös vahvistaa asiakkaiden ja toimittajien sitoutumista sekä parantaa ulkoisten sidosryhmien mielikuvia yrityksestä toimittajana, kumppanina ja työnantajana.

Arvoviestinnän tulokset näkyvät liiketoiminnassa laajasti: Yrityskulttuuri vahvistuu ja organisaation halu sekä kyky onnistua kasvavat. Samalla yrityksen suorituskyky paranee, ja liiketoiminnasta tulee viulevampaa.

Arvoviestintä-palveluun kuuluu viestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja viestinnän toteutus asiakkaan tarpeiden, tavoitteiden ja resurssien mukaan. 

Viestinnän vaikuttavuutta ja onnistumista arvioidaan tavoitteiden, mittaamisen ja seurannan avulla.

Yrityskulttuurin rakentaminen

Inspiroiva ja motivoiva yrityskulttuuri on menestyvän yrityksen supervoima: kun yhteisöllä on sisäsyntyisesti voimistuva halu ja kyky onnistua, se ruokkii itse itseään menestykseen. Yrityskulttuurin rakentamisen päätavoitteena onkin kasvattaa organisaation yhteisöllisyyden tunne, motivaatio ja onnistumisen nälkä huippuunsa. 

Yrityskulttuurin perustan muodostavat perusarvot ja tapa toimiaJotta yrityskulttuuri voimistuu jatkuvasti ja sen kokemus ulottuu vahvana yksilötasolle asti, tarvitaan lisäksi suunnitelmallista ja tavoitteellista sisäistä viestintää. 

Yrityskulttuurin rakentaminen -palvelun sisältö muotoutuu yrityksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Sen tyypillisiä osia ovat nykytilan ja tavoitetilan määrittely, välitavoitteiden asettaminen sekä tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan sisäisen markkinointiviestinnän suunnittelu, toteutus ja seuranta

Palvelun osa-alueita:

 • nykytilan ja tavoitetilan määrittely
 • välitavoitteiden ja mittarien asettaminen
 • toimintamallien ja -ohjeiden kehittäminen
 • kulttuurin tunnusten ja viestien suunnittelu (teksti, kuva, ääni jne.)
 • yrityskulttuurin käsikirjan suunnittelu ja toteutus
 • sisäisten tiedotteiden suunnittelu ja toteutus
 • tapahtumien suunnittelu
 • tulosten seurannan kehittäminen

Suositellut edeltävät palvelut:

 • Arvopaja, Tapa toimia ja Arvoviestintä (ks. yllä)
Viuleva Blogi Arvopaja Brandipaja

Yrityksen arvot näkyvät yksilöiden tekoina

Yksilön perusarvot ohjaavat valintojen kautta yksilön tekoja. Ne eivät lakkaa vaikuttamasta edes ryhmässä, vaan sulautuvat ryhmän yhteiseksi arvopohjaksi ja tavaksi suhtautua asioihin. Näin muodostuvat myös yrityksen arvot.

Jokainen työntekijä todistaa yrityksen arvoja teoillaan. Yrityksen perusarvoja ei voi ”antaa ulkoa”, vaan ne löytyvät kaivamalla syvältä organisaation jäsenten tavoista ajatella ja toimia. 

Yrityksen aidon arvopohjan määrittely tapahtuu yksilöiden arvojen kautta. Vastaavasti yksilö on avainasemassa myös yrityskulttuurin rakentamisessa.

Viuleva Blogi

Viuleva Blogi Ydinarvoihin Perustuva Yrityskulttuuri Synnyttää Supervoimia Ja Tuloksia

Ydinarvoihin perustuva yrityskulttuuri synnyttää supervoimia ja -tuloksia

Ydinarvoihin perustuva yrityskulttuuri lataa yksilöille supervoimat ja luo ylivertaisen suorituskykyisen organisaation. Arvojohdettu yritys houkuttelee ja sitouttaa yksilöitä, joilla on toistensa ja myös yrityksen kanssa...

Viuleva Arvot Ovat Kivijalka

”Maailmassa on hyvä elää, kun elää ihmisiksi!”- Arvot kivijalkana

Ukko, joksi mummo puolisoaan kutsui, kulki kaitaa polkua. Hän noudatti elämässään luterilaisia periaatteita: Perheen päänä hän huolehti katraansa hyvinvoinnista tuoden pöytään leivän ja sen päälle voin. Käsistään kätevänä hän...

Viuleva Group Oy Riikka Autio

Muutosviestintä edellyttää erityistä rohkeutta ja taitoa

Viestintä ei ole amatöörien kevyttä huvia, vaan asiantuntijoiden käsissä huippuunsa taipuva äärettömän voimakas ja vaikuttava väline. Sen väärinkäyttöä on syytä välttää ja pyrkiä kaikin keinoin estämään.

Haluaisitko lisätietoja tai tarjouksen?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: