Viuleva päällikkö muuttaa markkinointiviestinnän tulostyökaluksi

Viuleva päällikkö muuttaa markkinointiviestinnän tulostyökaluksi

Riikka Autio

29.8.2019

Tunnettuus ja myynti syntyvät vain taiten tehdyn markkinointiviestinnän tuloksena. Siinä ei nykymaailmassa onnistu kukaan ilman erityisosaamista. Pienissä ja mikroyrityksissä, mutta myös monissa keskisuurissa yrityksissä viestintää yritetään tehdä vasemmalla kädellä, jolloin investoinneista saadaan vai puolittainen hyöty. Parempi ratkaisu on keskittyä itse ydinosaamiseen ja ulkoistaa markkinointiviestintä. Rekrytointia riskittömämpi ja pieneen tarpeeseen sopiva tapa on ostaa markkinointiviestintään kuukausittain päällikköpalvelua.

Millaista markkinointiviestintää teidän yrityksessänne tehdään? Kysyttäessä tätä pk-yritysten johdolta vastaukseksi saa usein luettelon erillisistä toteutetuista toimenpiteistä. Samaan hengenvetoon johto usein kertoo, että yrityksessä on laadittu konsultin kanssa markkinointistrategia ja markkinointisuunnitelma, jotka ovat kuitenkin konsultin työn päätyttyä jääneet yrityksen vastuulle ja hautautuneet muuhun työkuormaan. Hyväkin suunnitelma on valitettavasti turha, jos se jää toteuttamatta.

Yrityksissä onneksi ymmärretään markkinointiviestinnän välttämättömyys: tulosta syntyy vain näkymällä ja kuulumalla siellä, missä potentiaaliset asiakkaat ovat. Sen sijaan viestintäsuunnitelmien jääminen ydintekemisen ja asiakaslupausten lunastamisen jalkoihin on suuri menetys, sillä ilman aktiivista vaikuttamista tunnettuus ja myynti eivät kehity koko potentiaaliinsa. Ongelman ratkaisu on resursseissa: kun halutaan merkittäviä tuloksia, niiden synnyttämiseen on oltava tarvittavat tekijät ja työkalut.

Yrityksissä onneksi ymmärretään markkinointiviestinnän välttämättömyys: tulosta syntyy vain näkymällä ja kuulumalla siellä, missä potentiaaliset asiakkaat ovat.

Ulkoistettu markkinointipäällikkö vastaa suunnittelun lisäksi myös toteutuksesta

Markkinointipäällikön vastuulla on markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu yrityksen strategian mukaisesti sekä toimenpiteiden toteuttaminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ulkoistettu markkinointipäällikkö luo suunnitelman yhdessä yrityksen johdon kanssa ja — toisin kuin edellä kuvattujen tilanteiden konsultti — jatkaa sen jälkeen matkaa heidän rinnallaan. Näin vuokrapäällikkö varmistaa, etteivät suunnitteluun käytetyt resurssit valu hukkaan, vaan tuovat yritykselle hyötyä pitkällä aikavälillä.

Markkinoinnin vuokrapäällikkö ottaa ensin tilanteen haltuun vaiheittain ja tekee sen jälkeen työtään itsenäisesti, mutta päämiehiään kuunnellen. Ajan kuluessa vuokrapäällikkö kasvaa osaksi organisaatiota ja on kaikessa hyvässä kuin yrityksen työntekijä. Palveluntarjoajana hän pitää kuitenkin erityistä huolta työnsä laadusta ja sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Yhteistyö voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:

 1. Lähtötilanteen ja tavoitteiden määritys:
  Ulkoistettu markkinointipäällikkö työskentelee sovitun ajan kuukausittain ja tekee työtä tavoitteellisesti. Tavoitteellisuus edellyttää selvää päämäärää ja etenemissuunnitelmaa. Siksi ensimmäisenä vaiheena on selvittää yrityksen lähtötilanne, visio ja strategiset tavoitteet. Hyvä työskentelymuoto on niin sanottu strategiatyöpaja, josta kerrotaan tarkemmin Viulevan asiakastarinassa.
 2. Tavoitteista suunnitelmaksi:
  Vuokramarkkinointipäällikkö keskustelee päämääristä ja laatii yrityksen edustajien kanssa toimenpidesuunnitelman. Yhteistyön alkuvaiheessa suunnitelma valmistuu helpoiten siten, että vuokrapäällikkö johtaa työtä ja kaikki osallistujat antavat oman panoksensa.
 3. Suunnitelmasta käytäntöön:
  Vuokramarkkinointipäällikkö on asiantuntija, joka toteuttaa suunnitelmaa, seuraa toiminnan tuloksia, kehittää toimenpiteitä ja muokkaa suunnitelmaa tarvittaessa. Vuokrapäällikkö katsoo toimintaa ulkopuolisen silmin, ja objektiivisuutensa ansiosta hän pystyy suhtautumaan päätöksiin kriittisesti sekä irtautumaan totunnaisuuksista. Hänen on myös helpompaa ”kill your darlings”, mikä on yleisesti suositeltavaa muutoksia ja tuloksia haluttaessa.

Mitä pidempi yhteistyösuhde on takana, sitä itsenäisemmin vuokrapäällikkö pystyy toimimaan ja sitä tehokkaampaa tekeminen on. Tähän perustuu vuokrapäällikköpalvelun lupaus vapauttaa asiakkaan aikaa ydintekemiseen. Tilanne on ideaali, kun osapuolet ymmärtävät toisiaan puolesta sanasta — vähän kuin pitkässä ystävyyssuhteessa.

Konsultoiva rooli jättää yritykset pulaan ja suunnitelman pilvilinnaksi, kun taas tekijäroolissa toimiva päällikkö auttaa yrityksiä käytännön toimenpiteiden toteutuksessa ja haluttujen vaikutusten aikaansaamisessa.

Asiakasyrityksen kannalta on tärkeää, että ulkoistetun markkinointipäällikön rooli on nimenomaan hands on -tyyppinen käytännön toiminnan johtaminen. Konsultoiva rooli jättää yritykset pulaan ja suunnitelman pilvilinnaksi, kun taas tekijäroolissa toimiva päällikkö auttaa yrityksiä käytännön toimenpiteiden toteutuksessa ja haluttujen vaikutusten aikaansaamisessa.

 

Muistilista markkinoinnin vuokrapäällikköpalvelua tilaaville ja palvelusta kiinnostuneille:

 • Pienenkin suunnitelman laatiminen ja toteutus vaatii kaikilta osapuolilta paneutumista ja sitoutumista.
 • Strategiatyöpaja on intensiivinen jakso, jossa osapuolet – substanssisisällön koostamisen lisäksi – tutustuvat toistensa ajattelu- ja toimintatapoihin. Resurssien käytön kannalta on tärkeää, että nimetyt henkilöt ovat läsnä keskusteluissa ja antavat panoksensa hyvän yhteistyön käynnistämiseksi.
 • Suunnitelman tarkentamiseksi ja toteuttamiseksi vuokrapäällikkö hakee tarvittaessa lisätietoja yrityksen sisältä ja ulkoa. Hyvän tavan mukaan työnjaosta ja toimintatavoista sovitaan aina etukäteen.
 • Suunnitelman toteuttamiseksi aikataulun mukaisesti vuokrapäällikkö tarvitsee ajoittain yrityksen edustajien tukea. Alkuvaiheen ponnistelun jälkeen yhteistyö palkitaan kehittyneenä markkinointina ja viestintänä sekä parempana tunnettuutena ja myyntinä.
 • Vuokrapäällikkö edustaa yritystä ja varjelee yrityksen etua. Hän on yrityksen kanssa samassa veneessä ja samalla puolella pöytää. 
 #viuleva #viulevapäällikkö #ulkoistettu #markkinointipäällikkö #vuokrapäällikkö #vuokraresurssi #handson #palveluntarjoaja #markkinointipalveluna #markkinointiviestintäpalveluna #markkinointi #markkinointiviestintä #johtaminen #suunnittelu #budjetointi #aikataulutus #resursointi #seuranta #pkyritys

Viuleva Päällikkö on pk-yrityksen ulkoistettu markkinointipäällikkö, joka sparraa johtoa markkinointistrategian ja vision kirkastamisessa sekä suunnittelee strategiaa tukevaa käytännön markkinointiviestintää. Viuleva Päällikkö vastaa myös suunnitelman toteutuksesta sekä työn organisoinnista, aikataulutuksesta ja seurannasta. Viuleva Päällikkö on kokenut asiantuntija, joka tekee töitä kädet savessa ja sydän roihuten – tilaajayrityksen kanssa samalla puolella pöytää.

Voimmeko auttaa?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: