Tietosuoja Viuleva tmi

TIETOSUOJA

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen Viulevan rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

1. Rekisterinpitäjä

Viuleva (t:mi, 2921691-3)
Wolffintie 36 F11/25
65200 Vaasa
Puhelin: 050 573 2468
Sähköposti: riikka.autio@viuleva.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Riikka Autio
Puhelin: 050 573 2468
Sähköposti: riikka.autio@viuleva.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri, markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– julkisen tehtävän hoitaminen (mihin perustuu), tai
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, palvelun kehittäminen ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, Y-tunnus), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin mahdollisesti tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta, verkkosivuilta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen luovutus ja siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista rekisterinpitäjän toimeksiannosta toimivalle kolmannelle osapuolelle rekisteröidyn kanssa sovituin osin. Tietojen omistus ei siirry kolmannelle osapuolelle eikä tällä ole oikeutta toimeksiantoa laajempaan tietojen käyttöön.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen riikka.autio@viuleva.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen riikka.autio@viuleva.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet

Verkkosivustomme käyttää sivuston toimivuuteen, analytiikkaan ja markkinointiin liittyviä evästeitä. Evästeiden avulla kerätty tieto on anonyymia, eikä verkossa havaittuja toimintoja voida liittää tiettyyn henkilöön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi evästeasetuksia ja poistaa evästeet käytöstä.

12. Yhteydenotto

Rekistereihin ja tähän tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä, pyynnöissä ja muissa asioissa voi ottaa yhteyttä yhteyshenkilöön puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse.

13. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa.

Viimeisin päivitys on tehty 26.2.2021.

Katso Viuleva Groyp Oy:n (3192721-2) Tietosuojaseloste tästä.